26 oktober 2013

MYT 13

"Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år"

SANNING: Det finns nationalekonomiska studier som gjorts avseende invandring och effekter på exempelvis tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar.

Vissa studier av invandring i USA och Japan pekar på svagt positiva effekter på tillväxten, men det finns även studier som visar på svagt negativa effekter. Studier av den fria rörligheten inom EU pekar på vissa positiva effekter på tillväxten. Flera studier pekar på att invandring leder till ökad handel med invandrarnas ursprungsländer, t.ex. visar en svensk studie från 2012 att svenska företag som anställer personer med utländsk bakgrund ökar både sin export och import. Enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) är andelen egna företagare bland de förvärvsarbetande högre för utrikes födda än för inrikes födda. Studier visar också att företagare med utländsk bakgrund har fler anställda per företag. Det finns teorier om att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika, och Sverige ligger också i topp i flera internationella index över innovationsklimat.

Det är inte helt klart hur invandringen påverkar de offentliga finanserna. De beräkningar som finns visar på större kostnader än intäkter. Två viktiga faktorer som påverkar beräkningarna är åldern hos människor som kommer till Sverige och hur stor andel som arbetar. En förbättrad integration kan ge stora positiva effekter. Det bör också noteras att beräkningarna handlar om offentliga intäkter och utgifter på individnivå. De positiva effekterna som invandring har på samhällsekonomin som helhet genom ökad tillväxt, handel och företagande ingår inte.

Sammantaget kan vi se att Sverige, har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. Vi står oss väl såväl när det gäller mått på ekonomisk produktion som bredare välfärdsmått.

KÄLLA: Tillväxtverket - möjlighternas marknad, en anatologi om företagare med utländsk bakgrund ESO-rapport: Invandringen och de offentliga finanserna Studie publicerad i Ekonomisk debatt: Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel