26 oktober 2013

MYT 12

"Invandringen har lett till en våg av kriminalitet"

SANNING: Den absoluta majoriteten utrikes födda, precis som den absoluta majoriteten av inrikes födda, begår aldrig brott. Brott ska alltid bekämpas och den ansvarige ska ställas till svars. Men när en enskild person som invandrat till vårt land begår brott är det inte rätt att skuldbelägga hela gruppen utrikes födda.

Det finns en viss överrepresentation bland utrikes födda i brottsstatistiken som beror på många faktorer. Det handlar bland annat om socialt utanförskap och att det är många unga män som kommer till Sverige (unga män är generellt överrepresenterade i brottsstatistiken).

Dessutom finns det alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet. Många brott anmäls aldrig och många av de brott som anmäls klaras inte upp. Ett sätt att försöka mäta och jämföra över tid och mellan länder är enkätundersökningar där de svarande får uppge om de utsatts för brott det senaste året. I statistik som Brottsförebyggande rådet hänvisar till sticker Sverige inte ut jämfört med länder som har lägre invandring. Det är lika många eller fler som uppger att de har utsatts för brott i en del länder med lägre invandring till, t.ex. Danmark.

KÄLLA: BRÅ: Brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet BRÅ: Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011