26 oktober 2013

MYT 15

"Invandrarna tar jobben från svenskar"

SANNING: Invandring bidrar ofta positivt till arbetsmarknaden genom att kompensera för underskott av inhemsk arbetskraft inom vissa yrken. Tandläkare och läkare är bristyrken och i dag är nästan var tredje läkare i Sverige och var fjärde tandläkare födda i ett annat land. Av dem som arbetar inom yrkesgruppen hotell- och kontorsstädning är exempelvis 46 procent utrikes födda.

Sverige liksom många andra länder står inför det faktum att fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre som befinner sig i arbetsför ålder. Fram till och med 2025 kommer 1,5 miljoner människor att fylla 65 år i Sverige. Det behövs fler människor som arbetar i Sverige.

Dessutom visar forskning att invandring kan bidra till en ökad utrikeshandel och därmed en ökad tillväxt. Utrikeshandeln kan öka då personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer.

KÄLLA: SCB: Äldre och utrikesfödda behövs för framtidens välfärd Arbetsförmedlingen: "Var finns jobben 2013"

Studie publicerad i Ekonomisk Debatt: Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel