26 oktober 2013

MYT 2

"De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl"

SANNING: Det stämmer inte. Innan uppehållstillstånd beviljas görs en prövning i varje enskilt fall att de krav som ställs verkligen är uppfyllda. Många av dem som kommer till Sverige i dag flyr från konflikten i Syrien. Människor har också flytt från länder som Irak, Afghanistan och Somalia. Alla dessa länder har drabbats hårt av krig och konflikter. Det är viktigt att veta vad begreppen flykting och skyddsbehövande står för. Det är inte bara flyktingar i snäv mening som kan ha goda anledningar att beviljas skydd i Sverige.

Enligt utlänningslagen får en asylsökande uppehållstillstånd om han eller hon är flykting, skyddsbehövande eller uppfyller kraven i utlänningslagens regel om synnerligen ömmande omständigheter. Som skyddsbehövande räknas bland annat människor som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och människor som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Under 2012 beviljades 15 552 asylsökande personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa hade 30 procent flyktingskäl och 58 procent skyddsskäl. Övriga 12 procent beviljades uppehållstillstånd till följd av synnerligen ömmande omständigheter (till exempel svår sjukdom) eller på grund av att det uppstått hinder att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut. Därutöver överfördes 1 728 kvotflyktingar inom ramen för vidarebosättning i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

KÄLLA: Migrationsverket: Statistik om beviljade uppehållstillstånd Migrationsverket: Fakta om migration, en sida som bemöter vanliga påståenden om invandringen Migrationsverket: Asylregler, en detaljerad genomgång